สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ

โทรศัพท์ 0-42382-488

โทรสาร  0-42382-496 

สำนักปลัดเทศบาล              ต่อ     11

กองช่าง                               ต่อ     12

กองคลัง                              ต่อ     13

กองสาธารณสุขฯ                ต่อ     14

ห้องปลัดเทศบาล                ต่อ     15

งานป้องกันฯ                        ต่อ     16

กองการศึกษา                      ต่อ     17

กองวิชาการและผนงาน       ต่อ     17

กองสวัสดิการและสังคม      ต่อ     18

ห้องนายกเทศมนตรี            ต่อ     19

ห้องรองนายก                     ต่อ     23