ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๘(ฝั่งทิศตะวันตก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๘ (ฝั่งทิศตะวันตก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประเภทครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง ประเภทครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคำศรีตอนบน ฝั่งทิศตะวันตกด้านถนนเทศบาล ๘ ยาวไปทางทิิศเหนือจรดถนนประชาอุทิศ

การกำหนดราคาค่าก่อสรา้งเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคำศรีตอนบนฝั่งทิศตะวนตก

กำหนดราคากลางค่าวัสดุและแรงงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคำศรีฝั่งทิศตะวันตก