ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งสนามฟุตซอลบ้านคำศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS ประจำปี 2561

ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนศรีสง่าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล๘ (ฝั่งทิศตะวันตก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายงานผลการใช้จ่ายเงินตาม ประจำไตรมาส2 ประจำปี 2561 

 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตาม ประจำไตรมาส 4 ประจำปี 2561 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๘(ฝั่งทิศตะวันตก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล ๘ (ฝั่งทิศตะวันตก)

 

ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประเภทครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง ประเภทครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคำศรีตอนบน ฝั่งทิศตะวันตกด้านถนนเทศบาล ๘ ยาวไปทางทิิศเหนือจรดถนนประชาอุทิศ

การกำหนดราคาค่าก่อสรา้งเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคำศรีตอนบนฝั่งทิศตะวนตก

กำหนดราคากลางค่าวัสดุและแรงงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคำศรีฝั่งทิศตะวันตก