ชื่อ วันที่สร้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 08 พฤศจิกายน 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 08 พฤศจิกายน 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 08 พฤศจิกายน 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 08 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนศรีธาตุ ๑ 04 กันยายน 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล ๑๒ 04 กันยายน 2560
ราคากลางการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล๘(ฝั่งทิศตะวันตก) 04 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 24 เมษายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 01 เมษายน 2560
แสดง #