แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐-๑