ราคากลางการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ถนนเทศบาล๘(ฝั่งทิศตะวันตก)