เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานงานวันแม่แห่งชาต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารถาวรประสาน

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุลงนามในบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกับเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วม งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ๖๖ พรรษา 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน/สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติและโครงการถอดบทเรียนหรือขยายสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑