เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย 

เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดแข่งขันกีฬาสี่วัย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โดยได้รับเกียติจากนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุเป็นประธานเปิดการแข่งขัน

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศร๊ธาตุ จัดโครงการ ประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ ๅ มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน