เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นางศรินยา จันพลา ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ นำพนักงาน ข้าราชการ รดน้ำขอพร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 

 

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรี ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 

 

เมื่อวัันที่ 4 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยมีนางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีคณะศึกษาดูงานจำนวน 35 คน 

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  นายปิยะพงษ์ บุญส่ง  นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในโครงการจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลตำบลศรีธาตุ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา