เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นางศรินยา จันพลา ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ นำพนักงาน ข้าราชการ รดน้ำขอพร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานแก่ อสม.และศึกษาดูงานตามพระราชกรณียกิจขององค์พ่อหลวง

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้อวถิ่นประจำปี 2560 ณ วัดศรีสว่างบรมสุข

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรี ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 

 

เมื่อวัันที่ 4 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยมีนางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีคณะศึกษาดูงานจำนวน 35 คน