เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลศรีธาตุ ร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ บริเวณศาลหลักเมือง

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นางศรินยา จันพลา ปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ นำพนักงาน ข้าราชการ รดน้ำขอพร

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสาธารณสุขมูลฐานแก่ อสม.และศึกษาดูงานตามพระราชกรณียกิจขององค์พ่อหลวง

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้อวถิ่นประจำปี 2560 ณ วัดศรีสว่างบรมสุข

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรี ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560