เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดศรีสว่างบรมสุข

เมื่อวันที่ 3 พฤสจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีธาตุร่วมกับ โรงเรียน และชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 9 ชุมชนจัดงานประเพณีลอยกระทง ขึ้น ณ บริเวณลานโอท๊อป เทศบาลตำบลศรีธาตุ

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศร๊ธาตุ จัดโครงการ ประชุมเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ระหว่างวันที่ 3,4 และวันที่ 6 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๖๐ นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ  นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลตำบลศรีธาตุ

เทศบาลตำบลศรีธาตุขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างวินัยให้แก่ประชชน ในการมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลักการ 3 ช : คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs : Reduce Reuse Recycle