เมื่อวันที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๖๐ นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ  นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลตำบลศรีธาตุ

เทศบาลตำบลศรีธาตุขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างวินัยให้แก่ประชชน ในการมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลักการ 3 ช : คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs : Reduce Reuse Recycle

 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีธาตุจัดโครงการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

เมื่อวันศุกร์ ที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรี นำสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ และนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ นำพนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลศรีธาตุ