เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้อวถิ่นประจำปี 2560 ณ วัดศรีสว่างบรมสุข