โดยมีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการจัดการขยะแบบยั่งยืน ซึ่งในการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ เสริมสร้างประชาชนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่