เมื่อวัันที่ 4 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยมีนางวัลลภา ระบาเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีคณะศึกษาดูงานจำนวน 35 คน