ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีธาตุ  และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล