เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี คสามรักความเข้าใจอันดีระหว่างวัย โดยร่วมกับโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ การแข่งขันหลายชนิดกีฬาทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน