โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยสกลนคร