เมื่อวันที่ ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศณีธาตุ โดยมี นางศรินยา  จันพลา ปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรบรรยาย