โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำการบริหารจัดการองค์กรการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับองค์กรเด็กและเยาวชน สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุ่มต่างๆภายในชุมชนได้