กิจกรรม 9 วัน 9ชุมชน เป็นการร่วมกันกับประชาชนในชุมชน  จิตอาสา ทำความสะอาดชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่กีดขวางการจราจร ฉีดล้างทำความสะอาดลานสาธารณะ และช่วยกันจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ