โดยเป็นการทำบันทึกข้อตกร่วมกันในการที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัยโดยในสาระที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว และเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย