เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของ อปท. ภายใต้โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกและค่านิยม  คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะนำมาถึงค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส