โดย นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานดับเพลิง รวมทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลศรีธาตุมีความรู้ความเข้าใจในการระงับเหตุเพลิงไหม้รวมถึงสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที  มีประสิทธิภาพและปลอดภัย