ซึ่งในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  เป็นการประชุมร่วมกันของชุมชนเขต๑ ประกอบด้วย ชุมชมโคกศรี  ชุมชนศรีเจริญ  ชุมชนคดำดีและชุมชนคำศรี  ส่วนในวันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒  เป็นการระดมความคิดทบทวนแผนและเสนอโครงการพัฒนาของเขต ๒  ประกองด้วย ๕ ชุมชน คือ ชุมชนศรีธาตุ  ชุมชนป่าเลา  ชุมชนศรีสุข  ชุมชนศรีสง่าเมืองและชุมชนศรีนคร