โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาล  อย น้อย จากโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อสารปนเปื่อนในอาหารและน้ำดื่มที่เป็นอันตราย  โดยวิทยากรจากโรงพยาลาลศรีธาตุ