โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและเป็นอาชีพเสริมรวมทั้งให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางตั้งแต่ในครัวเรือน  นอกจากนั้นยังส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลดีวิถีประชาธิปไตยอีกด้วย