โดยมีนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หััวหน้าส่วนราชการ ประชุมร่วมกันกับประชาชนจากทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ส่วนราชการและเทศบาลร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาเทศบาลต่อไป