และการเดินทางไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูและ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู