ซึ่งกิจกรรม มีการประกวดกระทงสวยงามของชุมชนทั้ง ๙ ชุมชน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้สดและในช่วงเย็นมีการแสดงของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแสดงดนตรีของวงดนตรีจากโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมและการประกวดนางนพมาศ