เพื่อเป็นการออกติดตามคุณภาพ และมาตรฐานอาหารกลางวันของโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีธาตุ ทั้ง ๓ แห่ง คือ โรงเรียนอนุลาลศรีธาตุ โรงเรียนบ้านโคกศรีและศูนย์พันาเด็กเล็ก