ให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนผู้ที่สนใจ ทั้ง ๙ ชุมชน ณ ศาลากลางบ้านของแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรูัเกี่ยวกับการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติและการทอผ้า