ในระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยร่วมกับประชาชนทั้ง ๙ ชุมชนในพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพที่ดีน่าอยู่ น่ามอง  ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ