โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ศรีธาตุ นอกจากนั้น นางนิตยาต้นคำใบ ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้สรุปผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีธาตุ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาและพบปะแลกเลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ