โดยมี นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดการออกรับฟังปัญหา ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนทั้ง9ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น