เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและสาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น โดยวิทยากรจากกลุ่มงานกฎหมายวินัยและร้องทุกข์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี