ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยวิทยากรจาก กศน.และวิทยากรจิตอาสา