โดยเทศบาลตำบลศรีธาตุได้รับมองหมายให้รับผิดชอบพิธีการบวงสรวงศาลหลักเมือง และทีมงานปฏิคมในงานครั้งนี้ด้วย