เป็นวันแห่ ซึ่งได้รับเกีัยรติจากนายปิยพงษ์ บุญส่ง เป็นประธานใพพิธี ในปีนี้มีขบวนแห่เขาร่วม 12 ขบวน จาก 9 ชุมชน  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ และโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันจุดบั้งไฟบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และพิธีเปิดสะพานเชื่อมระหว่างอำเภอศรีธาตุ ไปอำเภอท่าคันโท โดยมีนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานในพิธี