ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างผลการติดตามและประมเินผลแผนพัฒนาพร้อมทั้งได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนงาน โครงการต่่างๆของเทศบาล