เมื่อวันที่ ๑๓  เมษายน ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลศรีธาตุ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลหลักเมืองศรีธาตุ

 

วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย  จำนวน  ๓๗  คน  ณ  อาคารถาวรประสาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีธาตุ  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนด้วยนะคะ

เมื่อวันทัี่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กองวิชาการและแผนงานจัดโครงการอบรมประชาคเมืองและชุมชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ  โดยมีนายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีครธผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการแผนพัฒนาทุกชุดเข้าร่วมรับฟัง

เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๒ นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ้และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ

นายไพศาล  อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมครัวเรือนพอเพียงปลอดสารพิษและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ