ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร คืออะไร ให้บริการอะไร?

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดตั้งขึ้นตามพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ  เพื่อที่ประชาชนจะได้มีโอกาสรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  มุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น    เทศบาลตำบลศรีธาตุ เน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยได้ทำการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ที่           ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ  เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยสามารถเข้าตรวจสอบ และขอใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกมากขึ้น  เทศบาลตำบลศรีธาตุมีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอาศัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ซึ่งเป็นกฎหมายที่รับรอง “ สิทธิการได้รับรู้ของประชาชน” กล่าวคือ ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐในหลักการที่ว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดเปิดเผยได้ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผย