พันธกิจ

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

2.ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม

3.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น

4.ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขชุมชน