พื้นที่การปกครอง

          เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีพื้นที่ทั้งหมด 3.43 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน

                   1. หมู่ที่ 1                 บ้านศรีธาตุ

                   2. หมู่ที่ 2                 บ้านป่าเลา

                   3. หมู่ที่ 3                 บ้านคำดี

                   4. หมู่ที่ 4                 บ้านโคกศรี (มีพื้นที่บางส่วน)

                   5. หมู่ที่ 8                 บ้านศรีสง่าเมือง  (มีพื้นที่บางส่วน)

                   6. หมู่ที่ 9                 บ้านศรีสุข

                   7. หมู่ที่ 10               บ้านคำศรี

                   8. หมู่ที่  11              บ้านศรีเจริญ

                   9.  หมู่ที่ 12              บ้านศรีนคร