ประชากร

          เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   5,670 คน จำแนกตามเพศแยกเป็น ชาย            คน เป็นหญิง            คน  มีจำนวนครัวเรือน           หลังคาเรือน  (ข้อมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม   2557)