หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

นางศรินยา  จันพลา   
ปลัดเทศบาล
 

 

 

นางกุลจิรา  เขตบุญไสย
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

นางสาวยุพาพร  วิชาโคตร 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 

 

 นางเมขลา  วิชาโคตร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

 

     นางนิตยา  ต้นคำใบ     
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

 

 

 

นางปราณี  วังไฉล
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 

นายธนชัย  ธนสีลังกูร

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง