คณะผู้บริหาร

นายไพศาล  อุปมะ 
นายกเทศมนตรี

 

 

นางวัลลภา ระบาเลิศ
รองนายกเทศมนตรี

 

นายอาทิตย์  สายทอง
รองนายกเทศมนตรี

 

นายบรรจง   แก่นคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นายศรีนวน  มะโรงศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี