ข้อมูลพื้นฐาน 

          เทศบาลตำบลศรีธาตุ  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 2 พฤศจิกายน  2512 มีฐานะเป็นสุขาภิบาล  ชื่อว่า สุขาภิบาลจำปี”  และเปลี่ยนชื่อเป็น สุขาภิบาลศรีธาตุ” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.. 2542 โดยยกฐานะสุขาภิบาลทั้งหมดทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล  จึงมีผลบังคับให้สุขาภิบาลศรีธาตุเปลี่ยนฐานะเป็น เทศบาลตำบลศรีธาตุ” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม  2542 เป็นต้นมา

          เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีที่ตั้งห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 73 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีธาตุ  และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 576 กิโลเมตร

 อาณาเขต

        ทิศเหนือ ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ทางด้าน ทิศตะวันตก     ตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านหลักเขตที่ 2 ถึงหลักเขตที่ 3

     ทิศใต้  ติดต่อเขตลำน้ำปาวและอำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 5 ทางด้าน        ทิศตะวันออกตรงไปทางทิศตะวันตกผ่านหลักเขตที่ 6 ถึงเขตที่ 7 และหลักเขตที่ 8

       ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ  เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 3 ด้านทิศเหนือตรงไปทางทิศใต้ผ่านหลักเขตที่ 4 ถึงหลักเขตที่ 5

       ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปี เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ด้านทิศเหนือ ลงไปด้าน ทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 8 (บ้านโคกศรี)

 

 พื้นที่การปกครอง

        เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีพื้นที่ทั้งหมด 3.43 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน

                1. หมู่ที่ 1          บ้านศรีธาตุ

                2. หมู่ที่ 2          บ้านป่าเลา

                3. หมู่ที่ 3          บ้านคำดี

                4. หมู่ที่ 4          บ้านโคกศรี (มีพื้นที่บางส่วน)

                5. หมู่ที่ 8          บ้านศรีสง่าเมือง  (มีพื้นที่บางส่วน)

                6. หมู่ที่ 9          บ้านศรีสุข

             7. หมู่ที่ 10     บ้านคำศรี

                8. หมู่ที่  11       บ้านศรีเจริญ

                9.  หมู่ที่ 12       บ้านศรีนคร

ประชากร

           เทศบาลตำบลศรีธาตุ  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   5,670 คน จำแนกตามเพศแยกเป็น ชาย            คน เป็นหญิง            คน  มีจำนวนครัวเรือน           หลังคาเรือน  (ข้อมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม   2557)